Povinné předškolní vzdělávání

Povinné předškolní vzdělávání

Povinné předškolní vzdělávání
Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním
roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.
Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovní dnech:

 • 4 souvislé hodiny denně
 • Ředitel školy stanoví ve školním řádu začátek povinné doby mezi 7. a 9. hodinou
  Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin. Zákonný zástupce může
  pro své dítě (pro které je předškolní vzdělávání povinné) zvolit individuální vzdělávání. Své dítě může
  vzdělávat doma sám, vzdělávat ho může jiná osoba, nebo může navštěvovat jiné zařízení než je
  mateřská škola.
  Individuální vzdělávání
  Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, pro něj může v odůvodněných
  případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno (v případě, že se bude jednat o převážnou část
  školního roku). Tuto skutečnost písemně oznámí řediteli mateřské školy.
  Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:
 • Jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince
  místo pobytu dítěte
 • Uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno
 • Důvody pro individuální vzdělávání dítěte
  V případě individuálního vzdělávání dítěte je třeba dodržovat právní normy, a to jak ze strany
  zákonného zástupce dítěte, tak mateřské školy.
  Povinnost zákonného zástupce.
 • Přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (v kal. roce, ve kterém začíná povinnost
  předškolního vzdělávání dítěte)
 • Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte učinit nejpozději 3 měsíce před začátkem školního
  roku (v případě, že zák. zástupce zažádá v průběhu škol. roku, lze plnit povinnost indiv.
  vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o indiv. vzdělávání dítěte doručeno řediteli MŠ,
  kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání)
 • Zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech
  v MŠ, kde bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání
  Povinnost mateřské školy:
 • Doporučí zák. zástupci dítěte, které je indiv. vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno
  (vychází z RVP PV, v praxi může doporučit ŠVP PV)
 • Ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí
  zák. zástupci další postup při vzdělávání
 • Stanoví způsob a termíny ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých
  oblastech (stanoveno ve škol. řádu, a to tak, aby se ověření uskutečnilo v období od 3. do 4.
  měsíce od začátku škol. roku)
 • Individuálně vzdělávané dítě se nezapočítává do nejvyššího povoleného počtu dětí uvedeného
  v rejstříku škol a školských zařízení

V případě ukončení individuálního vzdělávání (ze strany školy nebo zák. zástupce) a s tím souvisejícím
zahájením pravidelné denní docházky do mateřské školy, doporučujeme využít možnosti povolení
výjimky z nejvyššího počtu dětí zřizovatelem dle § 23 školského zákona. Vždy musí být zajištěno místo
pro dítě s individuálním vzděláváním v MŠ.
K ukončení individuálního vzdělávání může dojít z několika důvodů.

 • Pokud zák. zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu
  (ukončí ředitel školy, dítě nelze opětovně vzdělávat), dítě zahájí pravidelnou denní docházku
 • Na základě žádosti zák. zástupce o pravidelnou denní docházku do mateřské školy a její
  následnou realizaci
 • Nástupem k povinné školní docházce (povinná školní docházka začíná počátkem školního roku,
  který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad)
  Předškolní vzdělávání nelze ukončit dle § 35 školského zákona, pokud je vzdělávání pro dítě povinné.
  Povinné předškolní vzdělávání je ukončeno začátkem povinné školní docházky.