GDPR

GDPR

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás touto cestou informovat o problematice ochrany osobních údajů na naší škole a především osobních údajích, které zpracováváme.

Dne 25. 5. 2018 vchází v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů známé jako GDPR (General Data Protection Regulation). Toto nařízení je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU a i naše škola je povinna se tímto nařízením řídit.

V rámci školského zařízení je cílem je hájit práva žáků a jejich zákonných zástupců proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje, s čímž bychom vás rádi v následující části seznámili trochu podrobněji.

Totožnost a kontaktní údaje správce: MŠ Velký Týnec, příspěvková organizace, Zámecká 422, 783 72 Velký Týnec

Důvody zpracování osobních údajů

Osobní údaje se mohou ve škole zpracovávat pouze:

 • na základě zákonné povinnosti
 • na základě oprávněného zájmu správce (školy)
 • na základě souhlasu

Příklady osobních údajů zpracovávaných na základě zákonné povinnosti

 1. Školní matrika dle § 28 Školského zákona

V rámci školní matriky dle § 28 Školského zákona ods. 2 je škola povinna vést tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení, rodné číslo, popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno, státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky,
 • údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání,
 • obor, formu a délku vzdělávání, jde-li o střední a vyšší odbornou školu,
 • datum zahájení vzdělávání ve škole,
 • údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole, vyučovací jazyk,
 • údaje o tom, zda je dítě, žák nebo student zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn; popřípadě údaj o tom, zda je dítě, žák nebo student sociálně znevýhodněn, pokud je škole tento údaj zákonným zástupcem dítěte nebo nezletilého žáka nebo zletilým žákem či studentem poskytnut,
 • údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
 • datum ukončení vzdělávání ve škole; údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve střední nebo vyšší odborné škole ukončeno,
 • jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu, a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení.
 1. doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování, dle § 28 § 36 a § 46 Školského zákona

S ohledem na proces přijímání žáků ke vzdělávání jsou vedeny v rámci žádostí základní údaje žadatele a zákonného zástupce žadatele. Formální část přijímání dětí je řízeno zákonem 500/2004 Sb. Správním řádem, dle § 37 odst. 2. V tomto případě se jedná o jméno a příjmení žadatele (dítěte), datum narození, místo trvalého pobytu, příp. jinou adresu pro doručování, označení správního orgánu, jemuž je žádost určena.

S ohledem na zákonné zastoupení dítěte zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou, je zároveň podstatné zjišťovat jméno a příjmení tohoto zástupce, místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

 1. třídní kniha, která obsahuje průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu
 • třídní kniha,
 • záznamy z pedagogických rad,
 • kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky.
 1. Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů
 • podněty pro jednání OSPOD, přestupkové komise,
 • podklady žáků pro vyšetření v PPP,
 • hlášení trestných činů, neomluvená absence,
 • údaje o zdravotní způsobilosti dítěte nebo žáka na zotavovacích akcích

Příklady osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu či oprávněného zájmu

 • seznamy žáků na mimoškolních akcích a zahraničních zájezdech,
 • seznamy žáků na soutěžích a olympiádách,
 • seznamy zákonných zástupců pro spolek – klub přítel školy,
 • jména osob, které budou odvádět dítě z mateřské školy, školní družiny,
 • kontakt na zákonné zástupce (není shodný s adresou dítěte),
 • fotografie za účelem propagace či zvýšení zájmu žáků o studium na dané škole,
 • zveřejnění výtvarných a obdobných děl žáků na výstavách a přehlídkách,

Případný příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů:orgány veřejné moci, kontrolní orgány, návštěvníci webových stránek MŠ, čtenáři propagačních materiálů o MŠ.

Případný úmysl správce předat osobní údaje do třetí země a právní podklad, na základě kterého dojde k předání:nemáme úmysl předávat osobní údaje do třetí země.

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy nebo kritéria pro stanovení doby uložení: po dobu stanovenou právními předpisy. U osobních kontaktů (tel. č, e-mailová adresa apod.), obrazových či zvukových záznamů z akcí pořádaných správcem jen po dobu udělení souhlasu.

Dále Vás informujeme o existenci práva požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajících se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, vznést námitku a právo na přenositelnost: jako subjekt údajů máte právo požadovat od správce přístup ke všem osobním údajům, které se Vás týkají a správce je zpracovává, v případě jejich nepřesnosti máte právo na jejich opravu nebo výmaz, dále máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely oprávněných zájmů správce a právo na jejich přenositelnost.

Dále máte možnost odvolat souhlas subjektu údajů: souhlas je podmínkou přípustnosti nakládání s některými osobními údaji – např. s osobními kontakty, tento souhlas máte možnost kdykoli odvolat. V takovém případě však již komunikace nebude moci probíhat operativně a některé důležité zprávy mohou být sděleny se zbytečným zpožděním. Odvolání je možno provést bezformulářově, může tedy být psáno volně rukou subjektem údajů ovšem tak, aby z něj bylo jednoznačně patrné, že je jím odvolávám souhlas se zpracováním osobních údajů k potřebám operativní komunikace. Obdobné platí pro obrazové či zvukové záznamy zejména z akcí pořádaných správcem, ze soutěží apod.

V neposlední řadě Vás tímto informujeme o existenci práva podat stížnost u dozorového úřadu: domníváte-li se, že zpracováním Vašich osobních údajů došlo k porušení GDPR, pak máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností.

Skutečnost, zda poskytnutí osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem a důsledky neposkytnutí osobních údajů: v případě soukromých kontaktů jde o smluvní požadavek, neboť díky těmto je možno v naléhavých případech operativněji komunikovat mezi správcem, žákem a jeho zákonným zástupcem. V případě obrazových či zvukových záznamů z akcí pořádaných správcem jde o smluvní požadavek.

Skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování a související smysluplné informace týkající se použitého postupu: ne k těmto postupům nedochází.

Žádost subjektu údajů vyřizuje škola bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce, ve výjimečných případech do 2 měsíců.

Informace poskytnuté žákům a zákonným zástupcům žáků se poskytují a činí bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může ředitel školy rozhodnout o uložení přiměřeného poplatku, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost dokládá správce. V takovém případě se výše poplatku řídí sazebníkem úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Zabezpečení osobních údajů

Škola má vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů:

 • uložení dokumentů podle spisového a skartačního řádu,
 • nově vytvořena funkce pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer), který provádí nezávislou kontrolní funkci ochrany osobních údajů ve škole,
 • osobní odpovědnost osob, které vedou školní matriku,
 • shromažďování pouze nezbytných osobní údaje (například seznam žáků bez rodných čísel),
 • již nepotřebné údaje skartovat,
 • zachovávat mlčenlivost o údajích,
 • neposkytovat údaje osobám mimo výchovně vzdělávací proces,
 • školní řád obsahuje pravidla o ochraně osobnosti ve škole,
 • ochrana osobních údajů při práci s IT technikou.
 • Ředitelka školy důsledně zakazuje předávání osobních údajů žáků třetím osobám soukromého práva (nabídky pomůcek, knih, aktivit pro žáky).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Škola jako „orgán veřejné moci“ rozhoduje o právech a povinnostech dětí, žáků a studentů, což znamená, že škola musí jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřence pro ochranu osobních údajů jmenuje ředitelka školy.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů musí být dostupný a k dispozici i žákům a zákonným zástupcům žáků. Ve spolupráci s vedením školy vyřizuje žádosti o informace od žáků a zákonných zástupců žáků včetně oprav osobních údajů, výmazu osobních údajů, vznášení námitek proti zpracování osobních údajů.

Na základě čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) Vám sdělujeme kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů.

Advokátní kancelář Ritter- Šťastný.

Konkrétní osoba pověřence: Mgr. Ondřej Hojgr, Telefon: 585 229 221, Email: info@ritter-stastny.cz

Podepsání souhlasu

Třídní učitelé předají zákonným zástupcům souhlasy, kde svým podpisem potvrdí souhlas/nesouhlas s poskytování některých osobních údajů.

Prohlášení o přístupnosti – ke stažení zde