Platby

Platby

Mateřská škola Velký Týnec, příspěvková organizace, Zámecká 422,783 72 Velký Týnec

Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole,

kterou zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí.

Ředitelka Mateřské školy ve Velkém Týnci na základě § 123, zákona 561/2004 Sb. a

vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání podle

§ 6 a § 7 stanovuje částku úplaty pro období od 1. září 2023 do 31. srpna 2024

na 500,- Kč za kalendářní měsíc.

§ 6

(3) Úplata se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti v tomtéž provozu mateřské školy ve stejné výši.

(5) V případě přerušení provozu mateřské školy podle § 3, na dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka poměrnou část výše úplaty, odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. Takto stanovenou výši zveřejní 2 měsíce před přerušením provozu MŠ.

(6) Osvobozen od úplaty je:

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo

d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče

pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

(7) Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce.

§ 123 odst. 2 – Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Dne 23. 5. 2023 Irena Sehnalová, ředitelka MŠ