Slide

Platby

Platby

Mateřská škola Velký Týnec, příspěvková organizace, Zámecká 422,783 72 Velký Týnec

Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole, kterou zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí.

Ředitelka Mateřské školy ve Velkém Týnci na základě § 123, zákona 561/2004 Sb. a

vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání podle

§ 6 a § 7 stanovuje částku úplaty pro období od 1. září 2021 do 31. srpna 2022 na 450,- Kč za kalendářní měsíc.

§ 6

(3) Úplata se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti v tomtéž provozu mateřské školy ve stejné výši.

(5) V případě přerušení provozu mateřské školy podle § 3, na dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka poměrnou část výše úplaty, odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. Takto stanovenou výši zveřejní 2 měsíce před přerušením provozu MŠ.

(6) Osvobozen od úplaty je:

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo

d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče

pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

 

7) Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce.

§ 123 odst. 2 – zrušeno omezení bez úplatnosti v posledním ročníku, protože ŠZ od 1. 9. 2017 zavádí povinné předškolní vzdělávání a odkazuje na věk dítěte, ne na ročník. Od 1. 9. 2017 již všechny děti s OŠD úplatu nehradí.

6. 5. 2019  Irena Sehnalová, ředitelka MŠ