Platby

Platby

Mateřská škola Velký Týnec, příspěvková organizace, Zámecká 422,783 72 Velký Týnec

Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole,

kterou zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí.

Ředitelka Mateřské školy ve Velkém Týnci na základě § 123, zákona 561/2004 Sb. a

vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání podle

§ 6 a § 7 stanovuje částku úplaty pro období od 1. září 2024 do 31. srpna 2025

Čl. 3 základní částka úplaty

  • Úplata se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti v tomtéž provozu mateřské školy ve stejné výši.

Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte ve třídě s celodenním provozem činí:

500,- Kč na příslušný kalendářní měsíc pro školní rok 2024/2025.

Čl. 5 snížení úplaty

  • V případě přerušení provozu mateřské školy podle § 3, na dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka poměrnou část výše úplaty, odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. Takto stanovenou výši zveřejní 2 měsíce před přerušením provozu MŠ.
  • Během prázdninového provozu v případě přerušení provozu v měsíci červenci, bude zákonný zástupce osvobozen od úplaty za měsíc červenec. V měsíci srpnu, pokud nebude dítě docházet do MŠ ani jeden den v měsíci, bude zákonný zástupce taktéž osvobozen od úplaty.

Čl. 6 osvobození od úplaty

– S účinností od 1. 9. 2024 je možné osvobození od platby úplaty rodinám,

které pobírají přídavek na dítě (§ 17 zákona č. 117/1995 Sb.). O osvobození bude

možné zažádat od začátku školního roku2024/2025, pokud zákonný zástupce dítěte

prokáže řediteli, že pobírá přídavky na dítě. Tuto skutečnost prokáže zákonný zástupce

„Oznámením o přiznání dávky státní sociální podpory – přídavek na dítě“.

– Osvobozen od úplaty je zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku

pomoci v hmotné nouzi a prokáže danou skutečnost oznámením ÚP (§4 odst. 2

zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi).

– Rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě

(§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách) nebo

– Fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky

pěstounské péče (§ 36 a 43 zákona č. 117/1995).

Pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

Čl. 7 splatnost úplaty

  • Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce.
  • § 123 odst. 2 – Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Dne 1. 5. 2024 Irena Sehnalová, ředitelka MŠ