kuratka

berusky

kotatka

slunicka

vrabcaci

O nás

Mateřská škola ve Velkém Týnci byla uvedena do provozu v roce 1981. Je panelového typu, má prostorné třídy, herny, šatny i umyvárny vybavené novým nábytkem. Nachází se na vyvýšeném místě nedaleko OÚ Velký Týnec v klidném a tichém prostředí. V okolí MŠ je prostorná zahrada, na které se nachází pískoviště, skluzavky a průlezky.

 

 MŠ má 4 třídy:

  • Kuřátka,
  • Berušky,
  • Koťátka,
  • Sluníčka

 

Třídu Kuřátek navštěvují děti 2,5 - 3,5 leté, třídu Berušek 3-4 leté, třídu Koťátek 4-6 leté, třídu Sluníček 5-7 leté

 

Běžný den v MŠ

MŠ je otevřena v pracovní dny od 6:00 do 16:30 hod. Ráno se děti scházejí ve třídě Berušek. Děti přicházejí do MŠ od 6,00 , nejpozději do 8,15 hodin, kdy se budova uzavírá. Ve třídách probíhájí spontánní hry a činnosti dle volby dětí, skupinová, kolektivní, indiv. práce s dětmi. Od 8,45 do 9,15 je hygiena, svačina. Od 9,15 do 9,45 probíhají činnosti nabídnuté učitelkou, jejich rozvíjení, individuální grafomotorické cvičení, tělovýchovná chvilka, smyslové hry, společenské hry, prosociální hry, pohybové hry, komunitní kruh. V 9,45 se chystáme ven, kde pobýváme do 11,30. Od 11,30 do 12,45 probíhá hygiena, oběd, odcházení dětí po obědě. V 12:45 začíná příprava na odpočinek, pohádka, sledování DVD, CD. Do 14:00 probíhají klidové činnosti a odpočinek. Po odpočinku následuje svačina, hry a činnosti dle volby dětí, hudebně pohybové činnosti, při příznivém počasí pobyt na školní zahradě, hry a činnosti dle zájmů dětí.Uvedené časy jsou pouze orientační. Průběh dne se řídí individuálními potřebami a zájmy dětí.

Pro děti jsou chystány různé kulturní akce. Jsou zvány divadelní soubory, každý měsíc navštěvujeme kino. Děti také jezdí do divadel v Olomouci – Moravského a Hudebního divadla.

Pro děti je přichystaná nabídka kroužků, které jsou vyvěšeny na hlavní nástěnce při vstupu do MŠ. Předškoláci mají možnost seznámit se s cizím jazykem – angličtinou. Ve spolupráci s lyžařským střediskem v Hlubočkách mohou děti navštěvovat lyžařskou výuku.

Velkou péči věnujeme spolupráci s rodiči, jejich zapojení do života a akcí MŠ. Připravujeme pro rodiče a děti společné akce – jsou to besídky k významným dnům a svátkům, ale i zábavné akce jako je „Den dětí“ nebo tvořivá odpoledne.

Naše MŠ má zpracovaný svůj školní vzdělávací program „Celý rok si chceme hrát, nové věci poznávat, proto zveme kluky, holky cestičkou do naší školky.“ Hlavním mottem vzdělávacího programu je, aby děti byly v MŠ spokojené a radostné. Chceme dětem poskytovat dobré podmínky pro rozvoj jejich osobnosti po stránce fyzické, psychické i sociální, dobré podmínky pro rozvoj učení a poznání.

Usilujeme o to, aby se z dětí staly samostatné bytosti, které se dovedou prosadit ve společnosti vrstevníků bez agresivních prvků, aby dovedly řešit problémy, se kterými se setkávají v běžném životě. Také aby dovedly mezi sebou komunikovat, domluvit se. Chceme, aby děti věděly, že svět lidí a přírody je rozmanitý a pestrý, a aby si uvědomovaly koloběh ročních období a vše co s ním souvisí. Vzdělávání dětí probíhá formou integrovaných řízených i spontánních činností, při kterých se rozvíjí dovednosti, znalosti, poznatky i tvořivost dětí. Při vzdělávacích činnostech uplatňujeme prožitkové učení, situační učení, kooperativní učení hrou a činnostmi, komunikativní kruh, frontální učení, individuální i skupinové činnosti.

 

Hlavní cíle našeho školního vzdělávacího programu jsou:

  • Zdravé prostředí s radostnou atmosférou, tolerancí, pohodou, klidem, citovým zázemím.
  • Tvůrčí a přátelské prostředí. Radost, úsměv a pohoda z každodenního pobytu v MŠ.
  • Všestranně rozvinuté, samostatné, tvořivé, zdravě sebevědomé, ctižádostivé a přiměřeně věku rozvíjející se dítě.
  • Tvořivost ve všech oblastech a prolínání oblastí, získávání zkušeností, dovedností a prožitků bohatými a rozmanitými činnostmi.

 

Připravenost dětí na vstup do ZŠ – zdravé, všestranně rozvinuté dítě, tvořivé, samostatné, zdravě sebevědomé a ctižádostivé, zvídavé, v určitých situacích odpovědné samo za sebe, bez logopedických vad, se širokou slovní zásobou, se snahou podílet se na spolurozhodování. Začlenit integrované děti do kolektivu intaktních dětí. Rozvíjet cit pro estetiku prostředí a vytvářet si vztah k tomuto prostředí. Chránit si životní prostředí, zlepšovat ho.

 

Naše MŠ je otevřená také dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.